01.2017 Pumeko AS garantii tingimused

 

AS PUMEKO GARANTII TINGIMUSED

 

 

1. Üldised tingimused

1. AS Pumeko annab enda toodetud toodetele 2 (kahe) aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigade ilmnemise vastu ning tootmise käigus komplekteeritavatele toodetele nende tootja tehase poolse garantii. Garantiiperiood algab toote ostjale üleandmisest. Garantii tingimused kehtivad toodetele, mis asuvad EV territooriumil. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud arve või ostutšekk, mis on liidetud antud garantiitingimustega.

2. Garantii ajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja ainult käesolevas dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest.

3. Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud tingimuste täitmist.

4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

 

2. Garantii sisu

1. Garantii alla kuuluvad: toote pinnakahjustused, mis on visuaalselt märgatavad 1-2 meetri kauguselt selja tagant langeva valguse korral; toote konstruktsiooni-, tootmise-, ja materjali vead ning nendest vigadest tootele endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teavitatud AS Pumeko esindajaid. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist tootele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.

2. Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teostab AS Pumeko hoolduse ja remondiga tegelev ametlik esindaja. Aeg, mille jooksul toodet ei saanud selle vigade tõttu normaalselt kasutada ja toode viibis garantiiremondis, liidetakse tavagarantii ajale.

 

3. Garantii piirangud

1. Käesolev garantii kehtib eeldusel, et toode paigaldatakse ning toodet kasutatakse ja hooldatakse vastavalt toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhenditele.

2. Hooldus- ja kasutusjuhendis kirjeldatud tööde teostamine on tasuline. 3. Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mille on põhjustanud tootele lisatud detailid, materjalid või osad, mis ei ole kooskõlas paigaldus- ja kasutusjuhenditega.

3. Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest, kasutamisest ja hooldamisest. Kui toode on ostetud koos paigaldusteenusega kuulub garantii alla ka paigaldustöö.

4. Garantii ei hõlma toote omaduste muutumist, mis on põhjustatud erinevatest keskkonnamõjudest, nagu temperatuurimuutused, tuulemõju, hoonekonstruktsioonide lihked, õhusaaste (tolm jm).

5. Garantii ei hõlma toote omaduste muutumist, mis on põhjustatud toote hooldamatusest. Näiteks ei hõlma garantii uksesulgurite, ukselukkude jm seadmete reguleerimist.

6. Garantii ei hõlma samuti rikkeid, mis on põhjustatud hoolimatust toote kahjustamisest, lõhkumisest ning ettenägematutest ja teistest Force Majeure alla kuuluvatest asjaoludest (nagu tulekahju jm).

7. Garantii alla ei kuulu toote kattevärvikihi või pinna kahjustamisest tingitud korrosioonikahjustused.

8. Garantii alla ei kuulu juba paigaldatud klaasi või klaaspaketi purunemine, kuna seda mõjutavad tegurid ei ole enam AS Pumeko  kontrolli all. Sellisteks teguriteks võivad näiteks olla: - mehaaniline löök klaasile, mille põhjuseks võib olla:

• Kliendipoolne ettevaatamatu klaasi käsitsemine, ladustamine ja/või transport; horisontaalasendis transportimine või ladustamine. Klaasi tuleb alati transportida, ladustada ja tõsta vertikaalselt

• Löök pehme või kõva esemega klaasi pihta. - mehaaniline surve klaasile, mille põhjuseks võib olla:

• Paindekoormus klaasile maja vajumise käigus

• Punktikujuline surve klaasi servale

• Konstruktsioonide deformatsioon, klaasi ebaühtlane kuumenemine (karastamata klaasile on ohtlik temperatuuri erinevus 40 °C), mille põhjuseks võib olla:

• Klaasile langevad varjud, millest tulenevad suured temperatuurierinevused

• Kile, alumiiniumfooliumi, pealeliimitava profiili vms paigaldamine tervele klaaspaketile või selle osale

• Klaasi ebanormaalne kuumenemine, kui ribakardinaid või rulood on paigaldatud klaaspaketi taha jätmatapiisavat õhuvahet. - vibratsioon, mille põhjuseks võib olla:

• Lennukite, raskete sõidukite, plahvatuste mürast tekkiv vibratsioon

• Löögid, põrutus, eriti akna või ukse ettevaatamatul avamisel-sulgemisel 10. Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist, nagu näiteks pinnakatte kriimustused või kulumine.

9. Garantiikorras ei kuulu välja vahetamisele kulumaterjalid, nagu näiteks ukse avamispultide patareid, ukseautomaatika valgustuse hõõglambid jms  

10. Garantiitingimused ei kehti Tellija poolt hangitud, paigaldatud või kasutusel olnud ustelt demonteeritud lukkudele ja sulustele.

11. Ilma nõuetekohaselt vormistatud ostutšekita või arveta või antud garantiitingimuste puudumisel garantii ei kehti.

12. Garantiiaeg katkeb toote vastuvõtmise järgsete maksekohustuste täitmata jätmise korral

 

 

4. Meetmed vea ilmnemisel

Kui olete avastanud toote vea garantiiperioodi jooksul, toimige järgnevalt:

1. Veenduge, et olete täitnud kõiki käesolevas dokumendis toodud instruktsioone ja tingimusi ning kontrollige garantiidokumentide olemasolu ja korrektsust.

2. Saatke kirjalik teade AS Pumeko-le  hiljemalt 14 päeva, tarbijale müügi puhul kahe kuu jooksul.

3. AS Pumeko kohustub saatma kompetentse töötaja Teie toodet kontrollima Eesti Vabariigi piires esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.

4. Esitage AS Pumeko esindajale ostu tõendav dokument ja reklamatsiooniankeet.

5. Esindaja veendub vea olemasolus ja võimalusel selgitab ka vea tekkimise põhjuse ning märgib selle reklamatsiooniankeedile.

6. Juhul kui väidetava vea ülevaatuse ja tõendamise käigus selgub, et toode on nõuetelevastav ja ei tuvastata vealisust, on kirjaliku teate saatja kohustatud tasuma tõendamisega seotud kulud. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.

7. Garantiikontrolli ja töid teostab ainult AS Pumeko hoolduse ja remondiga tegelev ametlik esindaja.

8. Garantiitöid teostatakse tavalisel tööajal, vastavalt tööpäevadel 8.00-17.00. Väljaspool tööaega teostatud remonditööde eest on AS Pumeko  hoolduse ja remondiga tegeleval esindajal õigus nõuda lisatasu.

 

5. Garantii jaoks vajalikud juhendid

Toodete paigaldus, kasutamine ja hooldus peab vastama AS Pumeko või toote tootja paigalduse, kasutuse ja hooldusjuhenditele. Need juhendid kuuluvad garantiitingimuste juurde.